ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COLUMBIA WORLD-WIDE MOVERS LIMITED

Privacy Policy In English

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.Η πιο κάτω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η “Πολιτική”) θα διέπει την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, διατηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την εταιρεία COLUMBIA WORLD-WIDE MOVERS LIMITED (“εμείς” ή “εμάς”) σε σχέση με πρόσωπο το οποίο είναι πελάτης ή πιθανός πελάτης ο οποίος i) έχει επικοινωνήσει ή θα επικοινωνήσει μαζί μας στο μέλλον, είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπου ή εργοδότη του, με σκοπό να λάβει πληροφόρηση ή προσφορά σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ή (ii) έχει στο παρελθόν λάβει ή επί του παρόντος λαμβάνει τις υπηρεσίες μας είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπου ή εργοδότη του (“εσείς”, “πελάτης”, “ενδεχόμενος πελάτης”, ή “υποκείμενο δεδομένων”).

1.2. Η CΟLUMBIA WORLD-WIDE MOVERS LIMITED είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στη Κύπρο με διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου στην Νέας Γενιάς, 101, Κ. Πολεμίδια 4150, Λεμεσός, Κύπρος

1.3. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αυτή τη Πολιτική προσεκτικά. Επικοινωνώντας μαζί μας, ζητώντας προσφορά για υπηρεσίες, με την αποδοχή σας για παροχή των υπηρεσιών μας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικά έγγραφα τα οποία παραπέμπουν στη παρούσα Πολιτική θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συναινέσει στη παρούσα Πολιτική. Οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται σε εμάς από εσάς, ή από τον αντιπρόσωπο ή από τον εργοδότη σας, ενεργώντας εκ μέρους σας ή κατόπιν οδηγιών σας, θα τυγχάνουν μεταχείρισης από εμάς και θα διαβιβάζονται σε εμάς.

1.4. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα συμμορφωθούμε με τους Νόμους που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διατηρούμε:

 1. Θα χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια.
 2. Τα συλλέξαμε μόνο για έγκυρους σκοπούς τους οποίους σας επεξηγήσαμε επαρκώς και δεν τα χρησιμοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο που να είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.
 3. Θα είναι σχετικά με τους σκοπούς για του οποίους σας πληροφορήσαμε και θα περιορίζονται μόνο στους συγκεκριμένους σκοπούς.
 4. Θα είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 5. Θα διατηρούνται μόνο για το χρόνο που απαιτείται για τους σκοπούς που σας έχουμε ενημερώσει.
 6. Θα διατηρούνται με ασφάλεια.

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που μας επιτρέπει ο νόμος αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κατά την εκτέλεση σύμβασης που πρόκειται να συνάψουμε ή συνάψαμε μαζί σας.
 • Όπου είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντα μας (ή αυτά τρίτων) και όπου τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωνόμαστε με νομική υποχρέωση.

Παραθέτουμε πιο κάτω σε μορφή πίνακα περιγραφή των τρόπων με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που χρειάζεστε ή που έχετε λάβει από εμάς (εισαγωγές, εξαγωγές, μετακόμιση, αποθήκευση, αγορά υλικών) και σε ποια νομική βάση στηριζόμαστε για να το πράξουμε. Επίσης έχουμε εξακριβώσει ποια είναι τα έννομα συμφέροντα μας όπου είναι εφαρμόσιμο.

Σημειώστε ότι ενδεχομένως να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για πέραν της μιας νομικής βάσης ανάλογα τους σκοπού για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες αναφορικά με τη συγκεκριμένη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου στο πίνακα παρατίθεται πέραν της μιας νομικής βάσης.

Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Απευθείας από εσάς
 • Από αντιπρόσωπο ο οποίος ενεργεί εκ μέρους σας ή κατόπιν οδηγιών σας
 • Από τον εργοδότη σας ο οποίος ενεργεί εκ μέρους σας ή κατόπιν οδηγιών σας

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού συμμόρφωσης με οποιοδήποτε νομική, ρυθμιστική φορολογική, λογιστική υποχρέωση. Ενδεχομένως να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση υποβολής παραπόνου ή εάν εύλογα θεωρούμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο δικαστικής διαδικασίας ή διερεύνησης αναφορικά με τη σχέση μας προς εσάς.

Κατά τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη τον όγκο και τη φύση των δεδομένων, τον ενδεχόμενο κίνδυνο βλάβης από μή εξουσιοδοτημένη χρήση, δημοσίευση ή άλλου είδους επεξεργασία, τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας, κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλους τρόπους και τους ισχύουσες νομοθετικές, ρυθμιστικές, φορολογικές και λογιστικές απαιτήσεις.

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

3.1.1 Εάν ζητήσετε από εμάς προσφορά (απευθείας/μέσω αντιπροσώπου. μέσω εργοδότη) για την παροχή υπηρεσιών εισαγωγών, θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα ακόλουθα δεδομένα με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα Ενδεχόμενος πελάτης ο οποίος ζητά προσφορά

 

 

i) για να λάβουμε μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, για υπηρεσίες εισαγωγών

 

και

 

ii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για ανταπόκριση στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων για παροχή προσφοράς

 

Διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο:

 

i) 18 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς, εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν την αποδεχθεί.

 

ή

 

ii) 7 ετών από την πλήρη διευθέτηση της αμοιβής για τις υπηρεσίες μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποδεχθεί την προσφορά και προχωρήσει με τις υπηρεσίες εισαγωγών.

Επώνυμο
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μέγεθος εμπορευματοκιβωτίου
Όγκος αντικειμένων για εισαγωγή
Πόλη προορισμού

3.1.2 Εάν αποδεχθείτε την προσφορά και προχωρήσετε με τις υπηρεσίες εισαγωγών, θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε μερικά ή όλα από τα ακόλουθα δεδομένα με σκοπό να παρέχουμε τις υπηρεσίες.

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα Πελάτης

 

 

i) για την εκτέλεση της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών εισαγωγών

 

ii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών εισαγωγών

 

και

 

(iii) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο:

 

7 ετών από την πλήρη διευθέτηση της αμοιβής για τις υπηρεσίες μας

Επώνυμο
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μέγεθος εμπορευματοκιβωτίου
Όγκος αντικειμένων για εισαγωγή
Πόλη προορισμού
Αριθμός τηλεφώνου
Διεύθυνση παραλαβής στη χώρα προέλευσης
Διεύθυνση παράδοσης στη Κύπρο
Αντίγραφο διαβατηρίου
Description of premises for delivery
Στοιχεία πτήσης
Περιγραφή αντικειμένων για εισαγωγή
Έγγραφα σε σχέση με την πώληση ή ενοικίαση ακινήτου
Λογαριασμοί κοινής ωφελείας στη χώρα προέλευσης
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
Αποδεικτικά τερματισμού εργοδότησης στη χώρα προέλευσης
Πιστοποιητικά παρακολούθησης σε σχολείο στη Κύπρο
Αποδεικτικά αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου στη Κύπρου
Συμβόλαιο εργοδότησης στη Κύπρο
Λογαριασμοί κοινής ωφελείας στη Κύπρο
Τιμολόγια και αποδείξεις για την αμοιβή για τις υπηρεσίες εισαγωγών
Λεπτομέρειες ασφαλιστικής κάλυψης των αντικειμένων για εισαγωγή

 

Στοιχεία εργοδότη
Στοιχεία για την εξαίρεση από δασμούς
Στοιχεία οχήματος για εισαγωγή
Έγγραφα σχετικά με την εγγραφή οχήματος
Αντίγραφο άδειας οδήγησης
Έγγραφα ασφάλισης οχήματος
Έρευνα ικανοποίησης πελάτη

3.1.3 Ενδεχομένως να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε μερικά ή όλα από τα πιο πάνω δεδομένα με τον αντιπρόσωπο/εργοδότη σας (ως ισχύει ανά περίπτωση), τους εκτελωνιστές μας ή άλλους αντιπροσώπους στη χώρα προέλευσης/προορισμού, τις αρμόδιες αρχές τελωνείου/λιμανιού/αεροδρομίου ή άλλη κυβερνητική υπηρεσία στη χώρα προέλευσης και/ή στη Κύπρο με σκοπό την συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

3.2.ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

3.2.1 Εάν ζητήσετε από εμάς προσφορά (απευθείας/μέσω αντιπροσώπου. μέσω εργοδότη) για την παροχή υπηρεσιών εξαγωγών ή εγχώριων μετακομίσεων θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα ακόλουθα δεδομένα με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα Ενδεχόμενος πελάτης ο οποίος ζητά προσφορά

 

i) για να λάβουμε μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, για υπηρεσίες εξαγωγών/μετακομίσεων

 

και

 

ii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για ανταπόκριση στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων για παροχή προσφοράς

 

Διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο:

 

i) 18 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς, εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν την αποδεχθεί.

 

ή

 

ii) 7 ετών από την πλήρη διευθέτηση της αμοιβής για τις υπηρεσίες μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποδεχθεί την προσφορά και προχωρήσει με τις υπηρεσίες εξαγωγών/μετακομίσεων

Επώνυμο
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αριθμός φαξ
Αριθμός τηλεφώνου
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία παράδοσης
Διεύθυνση παράδοσης
Στοιχεία παράδοσης
Διάρκεια αποθήκευσης αντικειμένων πριν την εξαγωγή/μετακόμιση
Περιγραφή αντικειμένων

3.2.2 Εάν αποδεχθείτε την προσφορά και προχωρήσετε με τις υπηρεσίες εξαγωγών/εγχώριων μετακομίσεων, θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε μερικά ή όλα από τα ακόλουθα δεδομένα με σκοπό να παρέχουμε τις υπηρεσίες.

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα Πελάτης

 

 

i) για την εκτέλεση της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών εξαγωγών/εγχώριων μετακομίσεων

 

ii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών εξαγωγών/εγχώριων μετακομίσεων

 

και

 

(iii) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο:

 

7 ετών από την πλήρη διευθέτηση της αμοιβής για τις υπηρεσίες μας

Επώνυμο
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αριθμός φαξ
Αριθμός τηλεφώνου
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία παράδοσης
Διεύθυνση παράδοσης
Στοιχεία παράδοσης
Διάρκεια αποθήκευσης αντικειμένων πριν την εξαγωγή/μετακόμιση
Περιγραφή αντικειμένων
Προτιμώμενη γλώσσα
Τιμολόγια και αποδείξεις για την αμοιβή για τις υπηρεσίες εξαγωγών/μετακομίσεων
Στοιχεία εργοδότη
Αντίγραφο διαβατηρίου
Λεπτομέρειες ασφαλιστικής κάλυψης των αντικειμένων για εξαγωγή
Στοιχεία οχήματος για εξαγωγή
Έρευνα ικανοποίησης πελάτη

 

3.2.3 Ενδεχομένως να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε μερικά ή όλα από τα πιο πάνω δεδομένα με τον αντιπρόσωπο/εργοδότη σας (ως ισχύει ανά περίπτωση), τους εκτελωνιστές μας ή άλλους αντιπροσώπους στη χώρα προέλευσης/προορισμού, τις αρμόδιες αρχές τελωνείου/λιμανιού/αεροδρομίου ή άλλη κυβερνητική υπηρεσία στη χώρα προορισμού και/ή στη Κύπρο με σκοπό τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

3.3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (SELF – STORAGE)

3.3.1 Εάν είσαστε πελάτης σε σχέση με υπηρεσίες αποθήκευσης αντικειμένων (self-storage), θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε μερικά ή όλα από τα ακόλουθα δεδομένα με σκοπό να παρέχουμε τις υπηρεσίες.

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα Πελάτης

 

 

i) για την εκτέλεση της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης

 

ii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης

 

 

 

 

 

 

 

Διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο:

 

7 ετών από την πλήρη διευθέτηση της αμοιβής για τις υπηρεσίες μας

Επώνυμο
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αριθμός φαξ
Αριθμός τηλεφώνου
Ημερομηνία παραλαβής
Διεύθυνση παραλαβής
Διεύθυνση παράδοσης
Στοιχεία παράδοσης
Ημερομηνία έναρξης αποθήκευσης
Τιμολόγια και αποδείξεις για την αμοιβή για τις υπηρεσίες αποθήκευσης
Αντίγραφο ταυτότητας
Αντίγραφο διαβατηρίου
Λεπτομέρειες ασφαλιστικής κάλυψης των αντικειμένων για αποθήκευση

3.3.2 Ενδεχομένως να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε μερικά ή όλα από τα πιο πάνω δεδομένα με την ασφαλιστική εταιρεία η οποία καλύπτει τα αποθηκευμένα αντικείμενα σας και με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που λόγω παράλειψης πληρωμής της αμοιβής μας για τις υπηρεσίες, τα αποθηκευμένα αντικείμενα θα πρέπει να απορριφθούν ή να πωληθούν σε δημοπρασία, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Μερικά ή όλα από τα πιο πάνω δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από τον ανεξάρτητο συνεργάτη μας λογισμικού αποθήκευσης FF 11 ehf (λογισμικό 6storage), εταιρεία συσταθείσα στην Ισλανδία με διεύθυνση Skolavordustigur 12 Reykjavik 101 σύμφωνα με τους όρους της δικής του Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.6storage.com/privacypolicy/. Μερικά ή όλα από τα πιο πάνω δεδομένα επίσης ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από τον ανεξάρτητο συνεργάτη μας υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (Braintree), εταιρεία συσταθείσα στο Λουξεμβούργο με διεύθυνση 5th Floor 22-24 Boulevard Royal Luxembourg, 2449 Luxembourg, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Υπηρεσιών Πληρωμών, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.braintreepayments.com/cy/legal/payment-services-agreement.

3.4. ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

3.4.1 Εάν θα αγοράσετε υλικά συσκευασίας, θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε μερικά ή όλα από τα ακόλουθα δεδομένα για τους σκοπούς της συναλλαγής.

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα Πελάτης

 

 

i) για την εκτέλεση της συμφωνίας πώληση υλικών συσκευασίας

 

ii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για πώληση υλικών συσκευασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο:

 

7 ετών από την πλήρη διευθέτηση της αγοράς των υλικών συσκευασίας

Επώνυμο
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αριθμός τηλεφώνου
Τιμολόγια και αποδείξεις για την πώληση υλικών συσκευασίας

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΚΚΒΠ-CCTV)

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί σύστημα κλειστού κυκλώματος βίντεο-παρακολούθησης, με σκοπό την επιτήρηση, την αποτροπή εγκληματικής δραστηριότητας και για υποβοήθηση των διωκτικών αρχών στην ταυτοποίηση προσώπων που εμπλέκονται σε εγκληματική δραστηριότητα. Η νομική βάση αυτών των δραστηριοτήτων επεξεργασίας είναι ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων, του προσωπικού και των ελατών μας από εγκληματική δραστηριότητα.. Οι βιντεογραφήσεις του συστήματος αποθηκεύονται για περίοδο 15 ημερών εκτός εάν απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει νομικής υποχρέωσης, ή βάσει Δικαστικού Διατάγματος ή με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε αστυνομικές έρευνες ή ποινικές/πειθαρχικές διαδικασίες ή για σκοπούς των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας σε σχέση με την εγκληματική δραστηριότητα.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς προώθησης ή διαφήμισης.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν ευλόγως θεωρούμε ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό και ότι ο σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να σας εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μη σχετιζόμενο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Σημειώνεται ότι, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δυνατόν να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους εξωτερικούς μας πάροχους υπηρεσιών σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής, λογισμικά και ΚΚΒΠ. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τρίτα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας, αφού χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά σας δεδομένα, την ίδια προστασία που έχουν στην Ευρώπη.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά την μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, αλλαγή, αποκάλυψη, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, συμβασιούχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν. Θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς καθώς και την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για οποιαδήποτε παραβίαση όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατηρούμε το δικαίωμά, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προβούμε σε αλλαγές σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Πολιτικής. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτής της Πολιτικής, θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα μας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν αυτή η Πολιτική ή οποιοδήποτε τμήμα της θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή άλλως μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία η παρούσα Πολιτική ισχύει, τότε στο βαθμό που θεωρείται παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα θεωρείται ότι στη χώρα αυτή έχει διαχωριστεί και διαγραφεί το μέρος το οποίο είναι παράνομο και οι υπόλοιποι όροι της Πολιτικής αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί στη χώρα αυτή.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ​​ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Πολιτικής που προκαλείται από περιστάσεις πέραν ​​από τον εύλογο έλεγχο μας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αν θα υποβάλετε ή έχετε υποβάλει, προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας δώσατε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μπορείτε να μας αποστείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα ανά πάσα στιγμή:
  • Αίτημα να διαγράψουμε οριστικά όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
  • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
  • Αίτημα για ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
  • Αίτημα να στείλουμε σε άλλο πρόσωπο της επιλογής σας, αντίγραφο όλων ή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
  • Αίτημα να περιορίσουμε την επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα ή να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα να μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε σας ανησυχία πριν την υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Ανά πάσα στιγμή μετά που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε με το να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΔ ΜΑΣ Ή ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών θα πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος.

Τηλέφωνο: 22510165

Φαξ: 22318214

Email: dataprotection@dhadjinestoros.com

 

Η εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία Κύπρος ή Π.Ο.Box 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy

COLUMBIA WORLD-WIDE MOVERS LIMITED

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COLUMBIA WORLD-WIDE MOVERS LIMITED

Privacy Policy For Persoal Data of Users Of The Website In English

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Η πιο κάτω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η“Πολιτική”) θα διέπει την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται ή υποβάλλονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας https://columbiamovers.com («Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος») (ανεξαρτήτως του τόπου από τον οποίο την επισκέπτεστε.
 • Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία COLUMBIA WORLD-WIDE MOVERS LIMITED με αρ. εγγραφής ΗΕ 66165 και διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου στην Νέας Γενιάς, 101, Κ. Πολεμίδια 4150, Λεμεσός, Κύπρος (“εμείς”).
 • Διαβάστε προσεκτικά αυτή την Πολιτική. Υποβάλλοντας την αποδοχή σας στις σχετικές ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.
 • Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μαζί με οποιαδήποτε άλλη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή δίκαιης επεξεργασίας που δυνατόν να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για εσάς, έτσι ώστε να γνωρίζετε πλήρως τον τρόπο και τον λόγο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα πολιτική, συμπληρώνει άλλες ειδοποιήσεις και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν αποσκοπεί στην αντικατάστασή τους.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

 

 • Εμείς ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Σημειώνεται όμως ότι, οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που υποβάλλονται στην Ιστοσελίδα από ένα χρήστη, θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα μεταφέρονται σε εμάς μέσω του εξωτερικού πάροχου υπηρεσιών πληροφορικής σε σχέση με την Ιστοσελίδα, ο οποίος θα χειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών του σε εμάς και μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που μας επιτρέπει ο νόμος. Παρακάτω παραθέτουμε, σε μορφή πίνακα, περιγραφή όλων των τρόπων με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία καθώς και την περίοδο διατήρησης τους. Προσδιορίσαμε επίσης τα έννομα μας συμφέροντα όπου το θεωρήσαμε αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι, δυνατόν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι σε πέραν της μιας νομικής βάσης αναλόγως με το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου αναφέρονται πέραν της μίας νομικής βάσης στον παρακάτω πίνακα.

Διατήρηση δεδομένων: Πόσο καιρό θα χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά μου δεδομένα;

Θα διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, κανονιστικών, φορολογικών, λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων πληροφόρησης. Δυνατόν να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει πιθανότητα άσκησης νομικής διαδικασίας μεταξύ μας.

Για να προσδιορίσουμε την περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε τον αριθμό, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα

Επώνυμο

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αριθμός φαξ

Είδη υπηρεσιών για τα οποία ζητείται προσφορά

Διεύθυνση παραλαβής

Διεύθυνση παράδοσης

Περιγραφή και ποσότητα αντικειμένων για τα οποία απαιτούνται υπηρεσίες

Υπηρεσίες και υλικά συσκευασίας

Ασφαλιστικές υπηρεσίες που απαιτούνται

Εκτιμημένη αξία ασφάλισης

 

Χρήστης Ιστοσελίδας

 

 

(i) για να λάβουμε μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

 

(ii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για ανταπόκριση σε αίτημα υποκείμενου δεδομένων για απάντηση στην επικοινωνία του και για την παροχή πληροφοριών ή προσφοράς σε χρήστη της ιστοσελίδας

 

(iii) για την εκτέλεση της συμφωνίας σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς

 

(iv) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών/προϊόντων

 

και

 

(v) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

 

 

(i) Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς, τα δεδομένα διαγράφονται 6 μήνες μετά την απόρριψη της προσφοράς.

 

(ii) Σε περίπτωση που δεν λάβουμε απάντηση, τα δεδομένα διαγράφονται 6 μήνες μετά την αποστολή της προσφοράς.

(iii) Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς, τα δεδομένα διαγράφονται 7 έτη μετά την ημερομηνία πλήρους διευθέτησης οποιασδήποτε εκκρεμούσας πληρωμής μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, εκτός εάν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή διάταγμα δικαστηρίου ή για σκοπούς χρήσης των δεδομένων σε οποιαδήποτε εκκρεμούσα ή επαπειλούμενη δικαστική ή άλλου είδους διαδικασία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ή με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα

Επώνυμο

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Θέμα

Μήνυμα

 

Χρήστης Ιστοσελίδας

 

 

(i) για να λάβουμε μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

 

(ii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για ανταπόκριση σε αίτημα υποκείμενου δεδομένων για απάντηση στην επικοινωνία του και για την παροχή πληροφοριών ή προσφοράς σε χρήστη της ιστοσελίδας,

 

(iii) για την εκτέλεση της συμφωνίας σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς

 

(iv) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών/προϊόντων

 

και

 

(v) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

(i) Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς, τα δεδομένα διαγράφονται 6 μήνες μετά την απόρριψη της προσφοράς.

 

(ii) Σε περίπτωση που δεν λάβουμε απάντηση, τα δεδομένα διαγράφονται 6 μήνες μετά την αποστολή της προσφοράς.

(iii) Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς, τα δεδομένα διαγράφονται 7 έτη μετά την ημερομηνία πλήρους διευθέτησης οποιασδήποτε εκκρεμούσας πληρωμής μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, εκτός εάν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή διάταγμα δικαστηρίου ή για σκοπούς χρήσης των δεδομένων σε οποιαδήποτε εκκρεμούσα ή επαπειλούμενη δικαστική ή άλλου είδους διαδικασία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ή με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα

Επώνυμο

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Χρήστης Ιστοσελίδας

 

 

(i) για να λάβουμε μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

 

(ii) για την εκτέλεση της συμφωνίας

 

(iii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών/προϊόντων

 

και

 

(iv) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Τα δεδομένα διαγράφονται 7 έτη μετά την ημερομηνία πλήρους διευθέτησης οποιασδήποτε εκκρεμούσας πληρωμής μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, εκτός εάν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή διάταγμα δικαστηρίου ή για σκοπούς χρήσης των δεδομένων σε οποιαδήποτε εκκρεμούσα ή επαπειλούμενη δικαστική ή άλλου είδους διαδικασία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ή με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα

Επώνυμο

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Διεύθυνση παράδοσης

Σημειώσεις παραγγελίας-ειδικές οδηγίες

Περιγραφή και ποσότητα προϊόντων – υπηρεσιών

Λεπτομέρειες οφειλόμενων ποσών και πληρωμών

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής

Χρήστης Ιστοσελίδας

 

 

(i) για να λάβουμε μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

 

(ii) για την εκτέλεση της συμφωνίας

 

(iii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών/προϊόντων

 

και

 

(iv) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Τα δεδομένα διαγράφονται 7 έτη μετά την ημερομηνία πλήρους διευθέτησης οποιασδήποτε εκκρεμούσας πληρωμής μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, εκτός εάν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή διάταγμα δικαστηρίου ή για σκοπούς χρήσης των δεδομένων σε οποιαδήποτε εκκρεμούσα ή επαπειλούμενη δικαστική ή άλλου είδους διαδικασία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ή με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

 

Μερικά ή όλα από τα πιο πάνω δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (Braintree), εταιρεία συσταθείσα στο Λουξεμβούργο με διεύθυνση 5th Floor 22-24 Boulevard Royal Luxembourg, 2449 Luxembourg, σύμφωνα με τους δικούς τους όρους για παροχή υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στο https://www.braintreepayments.com/cy/legal/payment-services-agreement.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα

Επώνυμο

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μέγεθος αποθήκης

Αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (Δελτίο ταυτότητας/Διαβατήριο/Άδεια οδήγησης)

Ημερομηνία έναρξης ενοικίασης

Περίοδος ενοικίασης

Επιπρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται (μετακόμιση, ασφάλιση, συσκευασία)

Τιμή

Λεπτομέρειες οφειλόμενων ποσών και πληρωμών

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

 

Χρήστης Ιστοσελίδας

 

 

(i) για να λάβουμε μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

 

(ii) για την εκτέλεση της συμφωνίας

 

(iii) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών/προϊόντων

 

και

 

(iv) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Τα δεδομένα διαγράφονται 7 έτη μετά την ημερομηνία πλήρους διευθέτησης οποιασδήποτε εκκρεμούσας πληρωμής μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, εκτός εάν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή διάταγμα δικαστηρίου ή για σκοπούς χρήσης των δεδομένων σε οποιαδήποτε εκκρεμούσα ή επαπειλούμενη δικαστική ή άλλου είδους διαδικασία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ή με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

 

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε μερικά ή όλα από τα πιο πάνω δεδομένα με την ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για τα αντικείμενα που θα αποθηκεύσετε και με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που λόγω παράλειψης πληρωμής για τις υπηρεσίες μας, τα αποθηκευμένα αντικείμενα θα χρειαστεί να απορριφθούν ή να δημοπρατηθούν, για σκοπούς συμμόρφωσης μας με την νομοθεσία. Μερικά ή όλα από τα πιο πάνω δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από τον εξωτερικό πάροχο λογισμικού διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων FF 11 ehf (λογισμικό 6storage), εταιρεία συσταθείσα στην Ισλανδία με διεύθυνση Skolavordustigur 12 Reykjavik 101 σύμφωνα με τους δικούς τους όρους της δικής τους Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη στο https://www.6storage.com/privacypolicy/.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ανά διαστήματα ενδέχεται να αναρτήσουμε διαγωνισμούς στην ιστοσελίδα μας. Για σκοπούς εγγραφής της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό, την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που κερδίσετε βραβείο, θα χρειαστεί να συλλέξουμε τα ακόλουθα δεδομένα. Εάν κατά την εγγραφή σας για τον διαγωνισμό, έχετε επιλέξει να δώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τότε θα τηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα και για αυτόν τον επιπρόσθετο σκοπό.

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όνομα

Επώνυμο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Χρήστης Ιστοσελίδας

 

 

(i) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για διεξαγωγή διαγωνισμών

 

(ii) η συγκατάθεση του υποκείμενου δεδομένων να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο

 

και

 

(iii) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Τα δεδομένα διαγράφονται 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την παραλαβή του βραβείου από τον νικητή , εκτός εάν το υποκείμενο δεδομένων έχει δώσει συγκατάθεση να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο, σε τέτοια περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται με την ανάκληση της συγκατάθεσης, εκτός εάν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή διάταγμα δικαστηρίου ή για σκοπούς χρήσης των δεδομένων σε οποιαδήποτε εκκρεμούσα ή επαπειλούμενη δικαστική ή άλλου είδους διαδικασία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ή με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

 

Μάρκετινγκ από τρίτους

Θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Optout

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή από τρίτους να σταματήσουν να επικοινωνούν μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) ούτως ώστε να εμποδίζει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης, ή να σας ειδοποιεί όταν οι ιστοτόποι ορίζουν ή έχουν πρόσβαση στα cookies. Αν απενεργοποιήσετε ή εμποδίσετε τα cookies, ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου μπορεί να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να δείτε την πολιτική cookie μας παρακάτω.

Αλλαγή σκοπού

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν ευλόγως θεωρούμε ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό και ότι ο σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να σας εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μη σχετιζόμενο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Σημειώνεται ότι, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιράζουμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιοδήποτε σκοπό. Συγκεντρωτικά Δεδομένα δυνατόν να πηγάζουν από τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, δεδομένου ότι αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να είστε ταυτοποιήσιμοι άμεσα ή έμμεσα, θεωρούμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Δεν συλλέγουμε καμία ειδική κατηγορία προσωπικών σας δεδομένων (αυτά περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, εάν είσαστε μέρος συνδικαλιστικής οργάνωσης, τις πληροφορίες σχετικές με την υγεία σας και τα γενετικά και βιομετρικά σας δεδομένα). Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

 

 1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων από και για εσάς, μεταξύ άλλων μέσω:

 • Άμεση επικοινωνία: Δυνατόν να μας δώσετε τα στοιχεία σας όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, email επικοινωνώντας μαζί μας ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικώς ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή επικοινωνία: Καθώς επικοινωνείτε με τον ιστότοπό μας, θα συλλέγουμε αυτόματα Τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό και τις ενέργειες περιήγησης. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική cookies πιο κάτω.
 • Τρίτα μέρη ή δημόσιες πηγές: Θα λάβουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από διάφορους τρίτους όπως για παράδειγμα από πάροχους υπηρεσιών ανάλυσης·

 

 1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δυνατόν να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη στα οποία μπορεί να επιλέξουμε να πωλήσουμε, να μεταφέρουμε ή να συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία. Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιδιώξουμε την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων ή τη συγχώνευσή τους. Εάν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης μας αλλάξει, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες δυνατόν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας, αφού χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά σας δεδομένα, την ίδια προστασία που έχει στην Ευρώπη.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά την μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, αλλαγή, αποκάλυψη, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, συμβασιούχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν. Θα επεξεργαστούν μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς καθώς και την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για οποιαδήποτε παραβίαση όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

 

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατηρούμε το δικαίωμά, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προβούμε σε αλλαγές σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Πολιτικής. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτής της Πολιτικής, θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα μας και θα σας ειδοποιήσουμε ζητώντας την αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η παρούσα Ιστοσελίδα δυνατόν να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστότοπους, προσθήκες και εφαρμογές τρίτων. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτές τις συνδέσεις ενδέχεται να επιτρέπεται σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται δεδομένα σχετικά με εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές προσωπικών δεδομένων τους. Όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπο μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

 

 1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν αυτή η Πολιτική ή οποιοδήποτε τμήμα της θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή άλλως μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία η παρούσα Πολιτική ισχύει, τότε στο βαθμό που θεωρείται παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα θεωρείται ότι στη χώρα αυτή έχει διαχωριστεί και διαγραφεί το μέρος το οποίο είναι παράνομο και οι υπόλοιποι όροι της Πολιτικής αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί στη χώρα αυτή.

 1. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ​​ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Πολιτικής που προκαλείται από περιστάσεις πέραν ​​από τον εύλογο έλεγχο μας.

 

 1. ΆΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται στο ευρύ κοινό και δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο. Ζητάμε από τους γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά τους ενώ αυτά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

12.1 Αν θα υποβάλετε ή έχετε υποβάλει, προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω της Ιστοσελίδας, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας δώσατε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μπορείτε να μας αποστείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα ανά πάσα στιγμή:
  • Αίτημα να διαγράψουμε οριστικά όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
  • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
  • Αίτημα για ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
  • Αίτημα να στείλουμε σε άλλο πρόσωπο της επιλογής σας, αντίγραφο όλων ή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
  • Αίτημα να περιορίσουμε την επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα ή να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

12.2 Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, θα μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Νέας Γενιάς, 101, Κ. Πολεμίδια 4150, Λεμεσός, Κύπρος

Tηλ: +357 25716020

Φαξ: 357 25 71 60 21

Email: privacy@columbiamovers.com.cy

 

 1. 3 Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα να μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε σας ανησυχία πριν την υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Ανά πάσα στιγμή μετά που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε με το να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Υπόψη ότι εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα σας σε σχέση με οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων η οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης βάσει της μεταξύ μας συμφωνίας ή σε σχέση με οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων η οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή σε σχέση με οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων η οποία είναι αναγκαία για την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας τότε θα εξετάσουμε το αίτημα σας λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας και το αντίκτυπο στην ικανότητα μας να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας εντός των πλαισίων της μεταξύ μας συμφωνίας, τη σχετική νομοθεσία και τα έννομα συμφέροντα μας.

Για να εξετάσουμε αίτημα ή ειδοποίηση παραβίασης δεδομένων ή απόσυρσης συγκατάθεσης, θα ζητήσουμε απόδειξη ότι το άτομο που το υποβάλλει είναι το ίδιο πρόσωπο με το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή ότι το άτομο είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του. Τα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς υποβολής, εξέτασης και ανταπόκρισης σε αίτημα ή ειδοποίηση παραβίασης δεδομένων ή απόσυρσης συγκατάθεσης, θα διατηρηθούν για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία οποιαδήποτε σχετική διαδικασία έχει οριστικοποιηθεί, ή για περίοδο τριών μηνών μετά την λήξη της αρχικής περιόδου διατήρησης, οποιαδήποτε περίοδος είναι μεγαλύτερη.

Ο διορισμένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Δικηγορική εταιρεία Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε, με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε ως ακολούθως:

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22510165

Φαξ: +357 22318214

Email: dataprotection@dhadjinestoros.com

 

Η εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία Κύπρος ή Π.Ο.Box 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy

 

COOKIES

Σημείωση: Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Cookies

Τα Cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές πληροφορίες οι οποίες κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, τα Cookies αποστέλλονται πίσω στην αρχική ιστοσελίδα σε κάθε επόμενη σας επίσκεψη ή σε άλλη ιστοσελίδα η οποία αναγνωρίζει αυτά τα Cookies.

Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση Cookies, απενεργοποιήστε τα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε τα Cookies από την ιστοσελίδα μας να μην μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας (browser) για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies), ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε μέρη του ιστότοπου μας.

Είδη cookies:

Απολύτως απαραίτητα cookies. Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε καλάθι παραγγελιών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.

Cookies ανάλυσης/επίδοσης. Αυτά επιτρέπουν σε μας να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες γύρω από τον ιστότοπο μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπος μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.

Cookies λειτουργικότητας: Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για τα γούστα σας, να σας υποδεχτούμε με το όνομα και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).

Cookies Στόχευσης: Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε τον ιστότοπο μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτόν πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για το σκοπό αυτό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα Cookie Πηγή Λήξη Απενεργοποίηση
hubspotutk columbiamovers.com 390 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__hstc columbiamovers.com 390 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
IDE .doubleclick.net 390 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
_omappvp columbiamovers.com 3999 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
_gid .columbiamovers.com 1 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
_ga .columbiamovers.com 730 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__cfduid .hsforms.com 365 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__cfduid .hubspot.com 365 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__cfduid .hs-analytics.net 365 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__cfduid .hs-scripts.com 365 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
IDE .doubleclick.net 390 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__cfduid .hsforms.com 365 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__cfduid .hubspot.com 365 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__cfduid .hs-analytics.net 365 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας
__cfduid .hs-scripts.com 365 Ρυθμίσεις ιστοσελίδας

COLUMBIA WORLD-WIDE MOVERS LIMITED

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤHN COLUMBIA WORLD-WIDE MOVERS LIMITED

Privacy Policy For Candidates In English

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται σε πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα προσώπων (εφεξής «οι υποψήφιοι»), το οποία δίδονται με την υποβολή αίτησης για εργοδότηση στην Columbia World-Wide Movers Limited. Συλλέγουμε τέτοιες πληροφορίες μόνο απευθείας από τα πρόσωπα αυτά και όχι μέσω τρίτων.

Η παρούσα πολιτική επεξηγεί:

 • Τί είδους πληροφορίες συλλέγουμε και γιατί τις συλλέγουμε.
 • Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες.
 • Τα δικαιώματα των προσώπων που μας παρέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Εάν δεν είσαστε εξοικειωμένοι με τις ορολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τη σχετική νομοθεσία ή εάν θα θέλατε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα σχετικά δικαιώματα σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Columbia WorldWide Movers Limited

Διευθυνση: Νέας Γενιάς, 101, Κ. Πολεμίδια 4150, Λεμεσός, Κύπρος

Tηλ: +357 25716020

Φαξ: 357 25 71 60 21

Email: privacy@columbiamovers.com.cy

Η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Email: commissioner@dataprotection.gov.cy

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Για να εξετάσουμε την αίτησή σας για εργοδότηση, συλλέγουμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμό σας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, εκπαίδευση και προσόντα και δικαιολογητικά, εργασιακή εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τα προσόντα σας για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα σας για τη θέση. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διευθέτηση συνέντευξης. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και για να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις σας στη συνέντευξη. Επιπλέον, αν επιλεγείτε για απασχόληση, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ειδοποιήσουμε και να προετοιμάσουμε τη σύμβαση εργασίας.

Με τη συγκατάθεσή σας, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησής σας ή αν δεν έχετε επιλεγεί για τη θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία της συγκατάθεσης σας και από καιρό εις καιρού ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός αυτής της τριετούς περιόδου σχετικά με άλλες θέσεις εργασίας είτε στη εταιρεία Columbia World-Wide Movers Limited.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εάν παρέχετε ή ήδη παρείχατε πληροφορίες που σας αφορούν με την υποβολή αίτησης για εργοδότηση, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη σχετική νομοθεσία.

 • Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε παράπονο στην εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα εκτιμούσαμε όμως την ευκαιρία να χειριστούμε το ζήτημα προτού προσεγγίσετε την εποπτική αρχή, επομένως επικοινωνήστε μαζί μας σε πρώτη στάδιο.
 • Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για επεξεργασία των πληροφοριών σας.
 • Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας στείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα:
 • Αίτημα να διαγράψουμε όλες ή μερικές από τις πληροφορίες που σας αφορούν από τα αρχεία μας. (Αίτηση 1)
 • Αίτημα να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν που διατηρούμε στα αρχεία μας. (Αίτηση 2)
 • Αίτημα να σας παρέχουμε με αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν που διατηρούμε στα αρχεία μας. (Αίτηση 3)
 • Αίτημα να επικαιροποιήσουμε ή να διορθώσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν που διατηρούμε στα αρχεία μας.
 • Αίτημα να προωθήσουμε σε τρίτο πρόσωπο της επιλογής σας αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν που διατηρούμε στα αρχεία μας. (Αίτηση 4)
 • Αίτημα να περιορίσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν (Αίτηση 5) ή να σταματήσουμε πλήρως την επεξεργασία των πληροφοριών. (Αίτηση 6)

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα σας ή να μας ειδοποιήσετε για παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας μαζί μας ως ακολούθως:

Columbia WorldWide Movers Limited

Διευθυνση: Νέας Γενιάς, 101, Κ. Πολεμίδια 4150, Λεμεσός, Κύπρος

Tηλ: +357 25716020

Φαξ: 357 25 71 60 21

Email: privacy@columbiamovers.com.cy

Σε οποιαδήποτε στιγμή αφού δώσετε τη συγκατάθεση σας, θα έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε αφού επισκεφθείτε τα γραφεία μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Λάβετε υπόψη ότι εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για να συλλέξουμε, να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς της αίτησής σας για εργοδότηση ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά τις πληροφορίες σας από τα αρχεία μας ή αν υποβάλετε αίτημα για να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των πληροφοριών σας, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να επεξεργαστούμε αποτελεσματικά την αίτησή σας για εργοδότηση και δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με συνεντεύξεις ή τις θέσεις εργασίας. Επίσης, αν μας ζητήσετε να περιορίσουμε ό, τι κάνουμε με τις πληροφορίες σας, κατά τρόπο που δεν είμαστε πλέον σε θέση να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για εργοδότηση, τότε δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις συνεντεύξεις ή σχετικά με τις θέσεις εργοδότησης.

Για την εξέταση οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αιτήματος, θα ζητούμε απόδειξη ότι το πρόσωπο που υποβάλλει το αίτημα είναι το ίδιο με το πρόσωπο το οποίο αφορούν οι πληροφορίες.

Columbia World-Wide Movers Limited